Дана 12.05.2020. године у сарадњи са Министарством правде  пуштен у продукцију нови сајт Вишег суда у Ужицу.

 

Поштовани грађани, добро дошли на сајт Вишег суда у Ужицу 

 

Виши суд у Ужицу  основан је Законом о уређењу судова ("Службени гласник Републике Србије“ 116/2008  од 22.12.2008.године) и један је од двадесетпет виших судова у Републици Србији који као орган судске власти  врши судску функцију у складу са надлежностима утврђеним Уставом  Републике Србије и Законом.

 

Виши суд у Ужицу је  суд опште надлежности и  месно је надлежан за подручје четири основна суда и то:  Основног суда у Ужицу, Основног суда у Пожеги, Основног суда у Пријепољу и Основног суда у Прибоју.

 

Јавном презентацијом Вишег суда у Ужицу желимо да упознамо грађане са мрежом судова и приближимо организацију и начин функционисања самог суда, ради обезбеђивања остваривања основних људских права и слобода гарантованих Уставом, а пре свега права на правично суђење којим је предвиђено да свако има право да  независтан, непристрасан и законом  већ установљени суд правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка као и оптужбама против њега.

 

Бићемо вам захвални на свим  примедбама и сугестијама које ћа нам бити  значајне у даљем раду.

 

С поштовањем ,

Предеседник Вишег суда у Ужицу

 

судија Раденко Зечевић