Судски вештаци

Постављање  судских вештака

 

Услови за обављање вештачења, поступак именовања и разрешења судских вештака, поступак уписа и брисања правних лица која обављају послове вештачења као и права и обавезе лица која обављају вештачење регулисани су Законом о судским вештацима.

Послове вештачења обављају физичка и правна лица која испуњавају услове предвиђене законом, државни органи у оквиру којих се може обавити вештачење,као и научне и стручне установе.

Поступак именовања и разрешења судских вештака спроводи Министарство правде. Јавни позив за именовање вештака објављује Министар правде  када утврди да је недовољан број вештака одређену област вештачења.

Министарство правде води регистар вештака као и збирку исправа за сваког вештака. Регистар вештака води се у електронском облику и јавно је доступан преко интернет странице министарства.

Виши суд у Ужицу води списак судских вештака за подручје овог суда.

Податке о судским вештацима који се воде у  регистру Министарства правде можете погледати овде.