Контакт подаци

Виши суд у Ужицу

 

Адреса: Наде Матић 4, 31102 Ужице 

Телефон: +381 (0)31 521 145
Факс: +381 (0)31 521 145

Матични број: 17773046
ПИБ: 106400335 

ЈБКЈС: 80456

 

Жиро рачуни суда:

Основни рачун: 840-1620-21
Рачун судских такси: 840-29607845-75 позив на број 97 89-100
Рачун трош. крив. поступка и паушала: 840-29768845-38 позив 97 89-100
Рачун новчаних казни: 840-29767845-31 позив 97 89-100
Рачун депозита: 840-261802-34 позив 97 89-100

 

Радно време суда:  07.30-15.30;    пауза: 09.00-09.30  

Телефон централе: +381 (0)31 513 105

Телефон управе:  +381 (0)31 513 245 

Веб страница: www.ue.vi.sud.rs

Електронска пошта: uprava@ue.vi.sud.rs  

 

Председник суда: Раденко Зечевић

 

Централа

Телефон: +381 (0)31 513 105

Судска управа 

Телефон: +381 (0)31 513 245

Секретар суда

Милица Карапанџић
Телефон: +381 (0)31 513 245

Административно технички секретар 

Драгица Пишчевић
Телефон: +381 (0)31 513 245

Управитељ судске писарнице

Предраг Миливојевић
Телефон: +381 (0)31 524 276 лок.131

Пријемна канцеларија: тел. 031/513-105 локал 109

Кривична писарница: тел. 031/513-105 локал 106

Грађанска писарница: тел. 031/513-105 локал 131

Шеф рачуноводства

Жељко Александрић
Телефон: +381 (0)31 512-942 лок.142

Портпарол суда

Милица Карапанџић
Телефон: +381 (0)31 513 245

 

где се налазимо (google map)