Судије поротници         За судију поротника може бити именован пунолетни држављанин Републике Србије који је достојан функције судије поротника.Судија поротник не може бити члан политичке странке нити политички деловати на други начин.
         При именовању судија поротника  води се рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о знању, стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари.
         Судија поротник именује се на пет година и може бити поново изабран.
         Судију поротника именује Високи савет судства, на предлог министра надлежног за правосуђе.
         За судију поротника може бити именовано пунолетно лице које, у  моменту именовања има мање од седамдесет година живота.
         Функција судије поротника престаје ако буде укинут суд у коме обавља функцију, разрешењем или истеком манндата.
         Одлуком Високог савета судства о броју судија поротника у судовима за Виши суд у Ужицу предвиђено је 16 судија поротника.