Информатор Вишег суда у Ужицу

            Информатор  о  раду  Вишег  суда  у  Ужицу  сачињен  је  у  складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник PC", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник PC", бр.68/10 ).

            Сврха Информатора о раду Вишег суда у Ужицу је да  тражиоцима  информација  од  јавног  значаја омогући што ефикасније остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја,  кроз  упознавање  са  организациом  структуром  суда, радом, надлежношћу, овлашћењима  и  обавезама  председника  суда, распоредом  послова  судија, судијских  помоћника и осталих  запослених  у суду, службама суда за поступање по  захтевима  грађана, овлашћеним  особама тих служби, особи задуженој за поступање по захтевима за слободан  приступ  информацијама од јавног значаја, контакт телефонима и осталим информацијама од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Информатор Вишег суда у Ужицу
Величина : 2 MB