Надлежност Вишег суда регулисана је одредбом члана 23 Закона о уређењу судова.

 

Виши суд у првом степену:

 1. - суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;
 2. - суди за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја;  убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица ( члан 234 став 3 Кривичног законика ) и кривична дела за која је посебним законом утврђена надлежност вишег суда; злоупотреба у јавним набавкама ( члан 234-а став 3 Кривичног законика );
 3. - суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;
 4. - одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;
 5. - одлучује о захтевима за рехабилитацију;
 6. - одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;
 7. - суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду ; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнаде штете у вези са објављивањем информације;
 8. - суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;


Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

 1. - о  мерама за обезбеђење присуства окривљеног;
 2. - за кривична дела за које је прописана новчана казна и затвор до пет година;
 3. - на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у извршним поступцима и поступцима обезбеђења; у ванпарничним поступцима.

    
Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима  и врши друге послове одређене законом.